Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden bij verkoop van merchandising door het Verhalenbedrijf

Leveringsvoorwaarden Materialen

Levering, indien voorradig, binnen 10 werkdagen per post (uitgezonderd vakantieperioden). De levering vindt plaats na ontvangt van een bevestiging door de klant van de per email toegezonden offerte. Betaling uiterlijk binnen 14 dagen na de levering.

Herroepingsrecht – Informatie herroepingsrecht

De klant heeft heet recht om binnen twee weken zonder vermelding van redenen, de overeenkomst te herroepen. Deze termijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, dat de klant of een door hem of haar benoemde derde, die niet de besteller is, de goederen in bezit genomen heeft of had.
Teneinde uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons, Marco Holmer, Uhlandstrasse 16, 28211 Bremen, Duitsland, Tel.: 0(049)4216853659, Email: info@geschichtenfabrik.eu, een eenduidige verklaring te doen toekomen (B.v. een via de post verzonden brief of een Email) met uw besluit, de overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is.
Voor de handhaving van deze ontbinding is de verzending van de herroeping binnen de gestelde herroepingstermijn voldoende.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u de overeenkomst herroept, zijn wij gehouden alle betalingen, die wij van u ontvangen hebben (met inbegrip van de verzendkosten), direct echter op zijn laatst binnen veertien dagen na ontvangst van de mededeling van uw herroeping terug te betalen. Voor deze retournering gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, behalve indien met u een ander betalingsmiddel wordt overeengekomen. Er worden geen kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen terugontvangen hebben, of wanneer u het bewijs geleverd heeft dat u de goederen teruggezonden heeft, afhankelijk welk feit als eerste plaats vindt.

Retourzending van de goederen

U dient de goederen direct aan ons retour te zenden, doch uiterlijk binnen veertien dagen,gerekend vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van de overeenkomst berichtte. Die termijn is gewaarborgd wanneer u de goederen voor de afloop van de termijn van veertien dagen retour zend.
De directe kosten van de retourzending zijn voor uw rekening.
U bent slechts dan aansprakelijk voor een vergoeding van het verlies aan waarde van de goederen, wanneer dat verlies aan waarde het gevolg is van een andere omgang met de goederen als noodzakelijk voor het vasttellen van de kwaliteit, de eigenschappen of de werking.

Einde van de herroepingsinformatie

De verkopen van het Verhalenbedrijf vallen onder het Duitse recht.
Het Verhalenbedrijf
14 Juni 2014.